תביעות רכוש

מבוטח יקר,

במטרה להקל עליך ולפשט את הליך יישוב התביעה, נבקשך לפעול כדלקמן:

1. בעת קרות מקרה ביטוח בעסק, עליך ליצור קשר מיידי עם משרדנו בטלפון 08-8666656.

2. עם הפנייה אל חברתנו, יפתח "אירוע תביעה" בחברה שיכלול, בין השאר, את הפרטים הבאים: תיאור האירוע, נסיבות האירוע, מועד האירוע ותיאור הנזק.

3. על פי שיקול דעתו המקצועי של מיישב התביעות בחברת הביטוח, יכול ויתמנה שמאי, לבדיקת מקרה הביטוח, לרבות הנסיבות וגובה נזק.

4. במקביל לאמור לעיל, הנך רשאי להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה, ויוכרו הוצאות סבירות, בשל שירותים שנתנו אדריכלים, שמאים, יועצי בנייה, מהנדסים וקבלנים והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה.

לסיכום:

אנו נלווה אותך בתביעה, נמנה בשעת הצורך, ובתאום עימך, ליווי שמאים ואנשי מקצוע שיקפידו על חזרת העסק לפעילות מלאה, ונדאג לתשלום מיקדמות כדין ובזמן הנכון.