תביעות ביטוח דירה

מבוטח יקר,

במטרה להקל עליך ולפשט את הליך יישוב התביעה, נבקשך לפעול כדלקמן:

1. בעת קרות מקרה ביטוח בדירה, עליך ליצור קשר מיידי עם משרדנו בטלפון 08-8666656.

2. עם הפנייה אל חברתנו, יפתח "אירוע תביעה" בחברה שיכלול, בין השאר, את הפרטים הבאים: תיאור האירוע, נסיבות האירוע, מועד האירוע ותיאור הנזק.

3. על פי שיקול דעתו המקצועי של מיישב התביעות בחברת הביטוח, יכול ויתמנה שמאי, לבדיקת מקרה הביטוח, לרבות הנסיבות וגובה נזק.

4. במקביל לאמור לעיל, הנך רשאי להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה, ויוכרו הוצאות סבירות, בשל שירותים שנתנו אדריכלים, שמאים, יועצי בנייה, מהנדסים וקבלנים והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה.

5. חוזר המפקח על הביטוח "בירור וישוב תביעות" מכיר ומעגן את החשיבות והזכות של המבוטח למינוי מומחה מטעמו מול חב' הביטוח.

לסיכום:

אנו נלווה אותך בתביעה, נמנה בשעת הצורך, ובתאום עימך, ליווי שמאים ואנשי מקצוע שיקפידו על חזרתך לאורח חיים נורמלי, ונדאג לתשלום מיקדמות כדין ובזמן הנכון.