ביטוח שבר מכני

פוליסת שבר מכני:

פוליסת שבר מכני מעניקה כיסוי ביטוחי מפני נזקים אפשריים לציוד ולמכונות בבית העסק, כתוצאה מקלקול/ שבר מכני.

"שבר מכני" משמעותו- אירוע תאונתי ובלתי צפוי המצריך תיקון או החלפה, אשר אירע בעת שהרכוש המבוטח נמצא בתוך בית העסק והנובע , בין היתר, כתוצאה מפגמים וליקויים בחומר, קצר חשמלי, נפילה, מכה, התנגשות או חדירת גופים זרים, התרסקות פתאומית של חלק מהציוד המבוטח כתוצאה מלחץ פנימי של קיטור, נוזלים וכיו"ב.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח שבר מכני