ביטוח צ.מ.ה

ביטוח צ.מ.ה - (ציוד מכני הנדסי)

הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי הינה פוליסה על בסיס כל הסיכונים, ומטרתה לשפות את המבוטח מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי לציוד מכני הנדסי, הנובע מסיבה חיצונית או כתוצאה מאש, שיגרם במהלך תקופת הביטוח לרכוש המבוטח המתואר ברשימת הפוליסה או לחלק ממנו, ואשר איננו מוחרג על פי חריגי הפוליסה.

הפוליסה מיועדת לקבלנים המבצעים עבודות קבלניות שונות ובבעלותם ציוד מכני הנדסי כבד, דוגמת טרקטורים, מנופים, עגורנים וכיו"ב, העומד בפני סיכונים של נזקים שונים העלולים להיגרם לציוד.

ניתן לכלול בפוליסה כיסויים כנגד נזקי טבע ורעידת אדמה ונזקי צד שלישי.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח צ.מ.ה - ביטוח ציוד מכני הנדסי