ביטוח חבות מעבידים

ביטוח אחריות מעבידים:

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מעניקה כיסוי למעסיק במקרה של תביעות נזיקין המוגשות על ידי עובדים בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע, שנגרמה להם תוך כדי או עקב עבודתם.

"פגיעה גופנית" משמעה- היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות.

הביטוח מיועד לכל בעל עסק המעסיק עובדים, בין אם מדובר במשרד המועסק בו עובד אחד, ובין אם מדובר במפעל המעסיק מאות ואלפי עובדים.

הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי מעל סכום הפיצוי המשולם על ידי הביטוח הלאומי.

הביטוח מעניק כיסוי להוצאות החבות, שעלולות לחול על המעסיק עקב אירוע תאונתי בלתי צפוי או בשל מחלת מקצוע של עובד, שנגרמו תוך כדי או עקב עבודתו בעסק, וכן מעניק הביטוח כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין הליכי תביעה אלו.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח חבות מעבידים