ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה:

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניקה הגנה לנושא המשרה בחברה בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי, על מעשים שלא כדין שבוצעו במסגרת מילוי תפקידו.

"מעשה שלא כדין" מוגדר בדרך כלל כמעשה או מחדל של המבוטח, במסגרת תפקידו הניהולי כנושא משרה בחברה, שנעשה בתום לב ומהווה הפרת חובת זהירות, הפרת חובת אמונים, התרשלות, טעות, הטעייה, מצג שווא, חריגה מסמכות או הזנחה.

"נושא משרה" הוא מי שמשמש כדירקטור, מנכ"ל, מנהל עסקים ראשי, סמנכ"ל, מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה, גם אם תוארו שונה מהנ"ל.

הפוליסה איננה שמית, אלא מעניקה כיסוי ביטוחי על פי מהות התפקיד.

כמו כן, הפוליסה לא מיועדת להגנה על החברה עצמה, מפני תביעות שיוגשו נגדה, אלא מפני תביעות המוגשות באופן אישי כנגד הדירקטורים ונושאי המשרה.

הפוליסה הינה על בסיס מועד הגשת התביעה.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה