ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מעניק כיסוי במקרים של תביעות נזיקין של צד ג', כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית. בנוסף, כוללת הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטיות בגין תביעות אלו

והחזר הוצאות בגין חבות מקצוע שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה.

למי מיועדת הפוליסה?

פוליסה זו מיועדת לבעלי מקצועות חופשיים, כגון: עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רואי חשבון, ולמעשה, לכל מי שרכש מקצוע, ושבמהלך עבודתו באותו התחום, הוא עשוי לגרום לנזק לצד שלישי עקב רשלנותו המקצועית.

עיקרי הפוליסה מתייחסים לטעויות והשמטות, דהיינו, מעשה או מחדל הכרוכים בהפעלת שיקול דעת במסגרת העיסוק המוגדר ברשימה, שנעשו בתום לב ונובעים מרשלנות, השמטה או שגיאה של בעל הפוליסה, וגרמו לנזק לצד שלישי.

פוליסה זו מאפשרת קבלת החזר הוצאות אשר עלולות לחול על בעל הפוליסה בשל תביעה משפטית בגין הפרת חובה מקצועית שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה שנעשתה על-ידי בעל הפוליסה, על-ידי קודמו או על-ידי כל אדם שהועסק או מועסק על-יד בעל הפוליסה או קודמו. כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה