ביטוח אחריות המוצר

פוליסת חבות המוצר:

פוליסה לביטוח חבות המוצר מעניקה למבוטח כיסוי מפני נזקי גוף או רכוש הנגרמים לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מאירוע תאונתי, שנגרם עקב שימוש במוצרים המיוצרים או משווקים על ידי המבוטח.

כמו כן, מעניקה הפוליסה לביטוח חבות המוצר, כיסוי להוצאות משפטיות בגין תביעות אלו.

מטרתה של הפוליסה לחבות המוצר, הינה לתת כיסוי ביטוחי כנגד תביעות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים (התש"ם- 1980), שמטיל על יצרנים, משווקים, מרכיבי חלקים ועוד, אחריות כמעט מוחלטת בגין המוצרים שהם מייצרים/ משווקים/ מרכיבים. במקרים רבים, התובע אפילו לא נדרש להוכיח את רשלנותו של היצרן/ המשווק/ מרכיב החלקים.

חוק זה חושף את בעלי העסקים לתביעות משמעותיות של צדדים שלישיים, העשויות לגרום להם לנזקים כלכליים כבדים.

"מוצר"- יכול להיות מסמר קטן, ויכול להיות גם בניין מגורים, ומכאן, שלעסקים רבים, בתחומים שונים ומגוונים, מומלץ לרכוש פוליסה זו.

הביטוח מעניק למבוטח כיסוי בגין החבות כיצרן לנזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצר.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח חבות המוצר